MiNI Lab Team

Principal Investigator

Tingrui Pan

Graduate Students

Arnold Chen
Xiaoyan Chen
Yuzhe Ding
Yiming Gan
Shaun Garland
Baoqing Nie
Siyuan Xing
Siwei Zhao


Undergraduate Researchers

Michael Chinn
Philip DiGiglio

Ryan Harake
Yuanhui Li
Karan Sandhu


Visiting Scholars

Jiangui Cui

[Group photo]

Comments are closed.